Truy cập nội dung luôn

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NGHĨA LỘ LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029

29/03/2024 11:53    15

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nghĩa Lộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM PHƯỜNG NGHĨA LỘ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VIII, NHIỆM KỲ 2024 - 2029.

Thực hiện Hướng dẫn số 48/HD-MTTQ-BTT ngày 14/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam thành phố Quảng Ngãi “Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt nam xã, phường tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ban hành Thông báo số 01/TB-MTTQ-BTT ngày 06/02/2024 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường “Về việc phân bổ số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029” đến các tổ chức thành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và 08 Ban Công tác Mặt trận với số lượng là 81 vị đại biểu.

Đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ

Đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ

Tham dự Đại hội: Ở thành phố có đồng chí Đinh Quang Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Quảng Ngãi; ở phường có đồng chí Nguyễn Thị Tài Đình, Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Hồng Thư, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Phan Thị Lý, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Tạ Văn Đông, Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường; trưởng các tổ chức Chính trị - xã hội phường; đại diện Công an, Quân sự; Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Lự, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường qua các thời kỳ; Bí thư các chi bộ trực thuộc, tổ trưởng các tổ dân phố và 81 Đại biểu chính thức; Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tịnh Thiện (đơn vị kết nghĩa) cùng về dự Đại hội.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả công tác Mặt trận khóa VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Báo cáo đã nhấn mạnh những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ là: Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương và đất nước; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng đối ngoại Nhân dân; tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Rút ra 04 bài học kinh nghiệm:

- Thứ nhất: Phải đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, hướng dẫn của Mặt trận cấp trên, phối hợp của các tổ chức thành viên và phối hợp cùng chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

- Thứ hai: Tổ chức thống nhất trong hệ thống Mặt trận, phát huy tính chủ động của các tổ chức thành viên và Ban Công tác Mặt trận ở tổ dân phố, phát huy tính sáng tạo của các tổ tự quản trong Nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương.

- Thứ ba: Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; không ngừng đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn với thực hiện đầy đủ nguyên tắc hiệp thương dân chủ phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên.

- Thứ tư: Kịp thời củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ; kịp thời sơ kết tổng kết và biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt, phổ biến các điển hình tiên tiến.

Quang cảnh Đại hội

Quang cảnh Đại hội

Đại diện cho tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh báo cáo tham luận về công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với chủ đề Mô hình “Dân vận khéo”. Ban Công tác Mặt trận Tổ 3 báo cáo tham luận về nâng cao hiệu quả các Cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phát động. Ban Công tác Mặt trận tổ 5 báo cáo tham luận Mặt trận phát huy vai trò tổ chức thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, góp phần bảo đảm ổn định an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư.

Đồng chí Đinh Quang Thái, PCT UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Đinh Quang Thái, PCT UBMTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Tài Định, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội đã trình Đề án nhân sự hiệp thương cử Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Lộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có 32 người; Đại hội đã thống nhất với nhân sự do Đoàn Chủ tịch trình và kết quả biểu quyết đạt 100% cho 32 vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2024-2029

Tại Hội nghị lần thứ I Ủy ban MTTQ Việt Nam phường hiệp thương cử các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; kết quả cử Ông Tạ Văn Tú giữ chức danh Chủ tịch , Bà Trần Vĩnh Trinh, Phó Chủ tịch và Ông Lê Văn Trung, Ủy viên Thường trực khóa VIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã hiệp thương cử 07 vị đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ngãi lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội diễn ra trong không khí vui tươi, sôi nổi; tình thần dân chủ, đoàn kết và thành công tốt đẹp. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029./.

Tạ Văn Đông