Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO

21/03/2024 23:05    25

THÔNG BÁO Về Ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số

Ngày 15/3/2024 Phòng Quản lý đô thị thành phố Quảng Ngãi đã ban hành Công văn số 142/QLĐT V/v triển khai khai thác hiệu quả Ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số. Theo đó, phòng Quản lý đô thị được giao làm Chủ đầu tư dự án Ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số, ứng dụng đã được phòng Quản lý đô thị hoàn thành và đưa vào sử dụng từ tháng 01/2024.

1. Thông tin ứng dụng

- Tên ứng dụng: Ứng dụng quản lý hạ tầng đô thị, quy hoạch đô thị thành phố Quảng Ngãi trên nền bản đồ số.

- Địa chỉ truy cập (Web): https://quyhoach.thanhpho.quangngai.gov.vn/

- Ứng dụng điện thoại (App): Quy hoạch thành phố Quảng Ngãi (trên 02 nền tảng Android và IOS).

2. Để khai thác hiệu quả ứng dụng và phổ cập rộng rãi trong cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân, Ủy ban nhân dân phường kính đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện một số nội dung sau:

- Truy cập, cài đặt và hướng dẫn sử dụng đến cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị để hỗ trợ hiệu quả trong giải quyết công việc liên quan; tổ chức phổ biến rộng rãi ứng dụng đến doanh nghiệp, người dân trên địa bàn.

- Tiếp tục góp ý để hoàn thiện ứng dụng (có thể góp ý trực tiếp trên ứng dụng hoặc gửi về phòng Quản lý đô thị thành phố).

Nay Thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, Người lao động và toàn dân trên địa bàn phường được biết để tiện theo dõi./.

Tạ Văn Đông

Tài liệu đính kèm: 3. HDSD_QNI_UBNDTPQNI_QLHTKT_2023_HƯỚNG DẪN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG (CƠ QUAN QUẢN LÝ ỨNG DỤNG).pdf